Сабирци и збир (утврђивање)

ШКОЛА ООШ “Владислав Рибникар“, Београд
ПРЕДАВАЧ Рамона Ручнов,

професор разредне наставе

ОДЕЉЕЊЕ I/6
ПРЕДМЕТ Математика
ВРЕМЕ 13.XII 2010., 3. час пре подне
МЕСТО Учионица I/6
НАСТАВНА ТЕМА Прва десетица
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Претходни час:

Сабирање и одузимање, (утврђивање)

САБИРЦИ И ЗБИР

Наредни час:

Умањеник, умањилац, разлика (обрада)

НАПОМЕНЕ Због потешкоћа у решавању одређених задатака, у којима је захтев да се пронађе непознати сабирак, наставник се одлучио за обраду ове наставне јединице иако није по реду. Усвајањем појмова први сабирак, други сабирак и збир, ученик ће лакше решавати овакав тип задатака без коришћења једначина, чија је обрада у плану тек у другом полугодишту.
ЦИЉ ЧАСА ü  Усвајање појмова: сабирци и збир.

ü  Уочавање истоветности леве и десне стране.

ЗАДАЦИ ЧАСА
  • Образовни задаци

ü  Увођење ученика у основе сабирања.

ü  Усвајање пратећих појмова: први сабирак, други сабирак, збир.

ü  Уочавање једнакости леве и десне стране: збир је коначни резултат, али и два сабирка, која треба да се зброје.

  • Васпитни задаци

ü  Развијање жеље за новим сазнањима.

ü  Оспособљавање за вођење рачуна о свесци и радном прибору.

ü  Оспособљавање за креирање изгледа и структуре сопствене свеске (свеска као огледало ученика).

  • Функционални задаци

ü  Развијање способности изражавања математичким језиком у усменом и писаном облику.

ü  Уочавање повезаности знања: латински језик, математика, матерњи језик.

ü  Повезивање различитих култура, са циљем обједињења знања.

ТИП ЧАСА Обрада
ОБЛИЦИ РАДА Фронтални, индивидуални
МЕТОДЕ РАДА Хеуристичка, демонстративна, дијалошка
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник (72. стр.)

Радни листић бр. 1 (уводни део часа ~ Сабери осенчене бројеве)

Радни листић бр.2 (главни део часа ~ Попуни таблицу)

КОРЕЛАЦИЈА Српски језик, свет око нас, ликовна култура, латински цитати
ЛИТЕРАТУРА ü  Група аутора (2002): Методички приручник из математике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

ü  Група аутора (2010): Збирка наставних материјала разредне наставе, Загреб

АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА Уводни део часа:

~ Радни листић бр.1

~ Издвајање проблема

~ Најава наставне јединице

Главни део часа:

~ Издвајање примера из уводног дела часа

~ Именовање елемената, који учествују у сабирању

~ Израда првог задатка на табли и у свескама

~ Израда другог задатка (радни листић бр. 2) индивидуално

Завршни део часа:

~ Повратна информација

~ Домаћи задатак

ТОК ЧАСА УВОДНИ ДЕО ЧАСА

ü  Учитељица позива ученике да изваде свеске и да погледају прибор за рад (оловка, гумица, једна бојица, лепак).

ü  Разговор о томе шта је рађено на прошлом часу.

ü  Учитељица дели ученицима радни листић бр. 1 и говори шта треба да се ради. Ученици свако за себе попуњава листић. Након краћег времена проверавају се резултати.

ü  Учитељица записује сва три примера на табли. Ученици се опредељују за један пример, а затим боје ону јабуку, која садржи тај пример. Учитељица издваја тај пример на табли.

ü  Разговор на тему да свака група има своје чланове; подсећање на скупове. Навођење на закључак да и бројеви, који учествују у некој рачунској причи, имају своје улоге и називе.

ü  Најава наставне јединице. Запис на табли и у свескама:

 Сабирци и збир

 

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА

ü  На издвојеном примеру се обрађује математички проблем: елементи, који учествују у сабирању.

 

Пример 1.

3+4=7

рачунска радња: сабирање

знак: плус, више

3, 4 ~ сабирци

3 ~ први сабирак

4 ~ други сабирак

7 ~ збир

3+4 ~ збир

 

Пример 2 и 3 се обрађују на исти начин, али само усмено, без записивања. Приликом обнављања се наводи латинска изрека: “Понављање је мајка учења“.

ü  Израда првог задатка на табли и у свескама. Ученици излазе на таблу. Поред резултата потребно је да наведу шта је дато, а шта се тражи.

  1. Израчунај:

 

* 1+6=___

3+7=___

4+1=___

(Дати су сабирци, а тражи се збир.)

 

** ___=2+8

___=7+2

___=5+3

(Дати су сабирци, а тражи се збир. Овде су места замењена, али поредак остаје исти, јер и лева и десна страна представља збир.)

 

*** 1+___=5

6+___=7

4+___=6

(Дати су први сабирак и збир, а тражи се други сабирак.)

 

**** ___+8=10

___+9=9

___+3=7

(Дати су други сабирак и збир, а тражи се први сабирак.)

 

ü  Израда другог задатка на радном листићу бр. 2. Ученици сами попуњавају таблице, а учитељица их обилази и даје додатна објашњења за рад.

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА

ü  Повратна информација:

ü  Домаћи задатак: Уџбеник, 72. стр.

ИЗГЛЕД ТАБЛЕ Сабирци и збир

 

3+4=7

рачунска радња: сабирање

знак: плус, више

3, 4 ~ сабирци

3 ~ први сабирак

4 ~ други сабирак

7 ~ збир

3+4 ~ збир

Понављање је мајка учења!
1.      Израчунај:

 

* 1+6=___

3+7=___

4+1=___

 

** ___=2+8

___=7+2

___=5+3

 

*** 1+___=5

6+___=7

4+___=6

 

**** ___+8=10

___+9=9

___+3=7

 

2. Попуни таблицу:

ЕВАЛУАЦИЈА ЧАСА
Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: