Математика

ШКОЛА ООШ “Владислав Рибникар“, Београд
ПРЕДАВАЧ Рамона Ручнов,

професор разредне наставе

ОДЕЉЕЊЕ I/6
ПРЕДМЕТ Математика
ВРЕМЕ 22.II 2011., 5. час пре подне
МЕСТО Учионица I/6
НАСТАВНА ТЕМА Бројеви дуге десетице
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Претходни час:

Одузимање у другој десетици (утврђивање)

ПАРНИ И НЕПАРНИ БРОЈЕВИ

Наредни час:

Задаци са парним и непарним бројевима (провера знања)

НАПОМЕНЕ Ова наставна јединица је обрађена у оквиру прве десетице. Учитељ сматра да се ова материја треба обрадити и у оквиру друге десетице, како би се већ стечено знање могло пренети на веће бројеве. У даљем раду ученици ће сами препознавати проблематику.
ЦИЉ ЧАСА ü  Уочавање парних и непарних бројева у другој десетици.
ЗАДАЦИ ЧАСА
  • Образовни задаци

ü  Уочавање различитости бројева у другој десетици.

ü  Усвајање појмова: пар, парни и непарни бројеви.

  • Васпитни задаци

ü  Развијање жеље за новим сазнањима.

ü  Оспособљавање за вођење рачуна о свесци и радном прибору.

ü  Оспособљавање за креирање изгледа и структуре сопствене свеске (свеска као огледало ученика).

  • Функционални задаци

ü  Развијање способности изражавања математичким језиком у усменом и писаном облику.

ü  Усвајање парних и непарних бројева на конкретним примерима из свакодневног живота.

ü  Усвајање принципа идентификовања парних и непарних бројева.

ТИП ЧАСА Обрада
ОБЛИЦИ РАДА Фронтални, индивидуални, рад у пару
МЕТОДЕ РАДА Хеуристичка, демонстративна, дијалошка
НАСТАВНА СРЕДСТВА Радни листић бр. 1 (главни део часа ~ Упиши потребне бројеве.)

Радни листић бр.2 (завршни део часа ~ Задаци за размишљање)

КОРЕЛАЦИЈА Српски језик, свет око нас, ликовна култура, музичка култура
ЛИТЕРАТУРА ü  Група аутора (2002): Методички приручник из математике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

ü  Богољуб Маринковић (1998): Мала збирка занимљивих математичких задатака за “изоштравање ума“, Архимедес, Београд

АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА Уводни део часа:

~ Слушање песме “Ђачки валцер“. Деца плешу.

~ Издвајање проблема

~ Најава наставне јединице

Главни део часа:

~ Разговор о бројевима у другој десетици.

~ Издвајање парних и непарних бројева.

~ Израда задатка (радни листић бр. 1).

~ Сабирање парних и непарних бројева.

Завршни део часа:

~ Израда задатака за размишљање (радни листић бр. 2) индивидуално

~ Домаћи задатак

ТОК ЧАСА УВОДНИ ДЕО ЧАСА

ü   На CD/1 учитељица пушта снимак песме “Дечји валцер“. Деца слушају и певају заједно са учитељицом. Затим учитељица почиње да плеше… Након одслушане композиције, учитељица пита:

“Децо, да ли вам се допада песма?“

“Да ли вам се допада како је учитељица плесала?“

“А, да ли мислите да је учитељица правилно одиграла ову игру?“

(Одговор би требало да гласи да се уз ову композицију игра валцер, као што песма каже, за који је потребно два плесача.)

“Шта учитељици недостаје да би игра била правилно изведена?“

(Одговор би требало да гласи да учитељици недостаје пар.)

“Шта значи када је неко пар?“

(Одговор ни требало да гласи да пар чини једну целину, да нема смисла у извођењу неке радње ако се парови раздвоје.)

“Ко би желео да изабере свог пара за игру?“

(Ученици се јављају и бирају свог пара. Деца плешу.)

ü  Учитељица наводи ученике да размисле шта је то што не може да живи, постоји само, што мора да има свог пара.

(Одговор би могао да буде: пчела и цвет, Земља и Месец, мама и тата, Аја и Михаило…)

ü  Учитељица најављује наставну јединицу и записује на таблу:

 

Парни и непарни бројеви

 

 

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА

ü  Учитељица наводи на разговор о бројевима у другој десетици:

  • Набројте бројеве 2. десетице.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

(Учитељица записује све бројеве на табли, а ученици у свеске.)

  • Који је најмањи број 2. десетице? Хајде да га заокружимо.
  • Који је највећи број 2. десетице? Хајде да га заокружимо.
  • Хајде сада да издвојимо парне бројеве.

12, 14, 16, 18, 20

(Учитељица записује све бројеве на табли, а ученици у свеске.)

  • Запишимо и непарне бројеве.

11, 13, 15, 17, 19

(Учитељица записује све бројеве на табли, а ученици у свеске.)

ü  Учитељица дели радни листић бр. 1. Сви ученици раде самостално на месту. Затим се листићи размене између парова у клупи. Друг прегледа другу задатке. Усмено ученици говоре решења задатка. Листић се залепи у свеску.

ü  Учитељица напише бројеве 12 и 4 на табли и пита: “Какви су ово бројеви?“ (Парни.) “Хајде да их саберемо.“ (12+4=16) “Какав је број 16?“ Закључак је да се сабирањем два парна броја опет добије паран број. Поред задатка се запише: П+П=П.

ü  Учитељица напише бројеве 11 и 3 на табли и пита: “Какви су ово бројеви?“ (Непарни.) “Хајде да их саберемо.“ (11+3=14) “Какав је број 14?“ Закључак је да се сабирањем два непарна броја добијамо паран број. Поред задатка се запише: Н+Н=П.

ü  Учитељица напише бројеве 12 и 4 на табли и пита: “Какви су ово бројеви?“ (Парни.) “Хајде да их саберемо.“ (16+1=17) “Какав је број 17?“ Закључак је да се сабирањем парног и непарног броја добија непаран број. Поред задатка се запише: П+Н=Н.

 

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА

ü  Учитељица дели радни листић бр. 2. Задаци за размишљање се раде индивидуално.

ü  Учитељица најављује домаћи задатак: “Сликовито приказати парне и непарне бројеве.“

ИЗГЛЕД ТАБЛЕ Парни и непарни бројеви

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ~ бројеви 2. десетице

12, 14, 16, 18, 20 ~ парни бројеви

11, 13, 15, 17, 19 ~ непарни бројеви

* 12+4=16        П+П=П

* 11+3=14        Н+Н=П

* 16+1=17        П+Н=Н

ЕВАЛУАЦИЈА ЧАСА
Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: