Faze stručnog usavršavanja

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СЕ ПЛАНИРА
Образовање и стручно усавршавање наставника је кључно питање сваке земље, која има у плану да унапреди систем образовања.
Овог пута образовање подразумева креативност, функционалност, ширину. Образовна зрелост и отвореност према свим релевантним вредностима и иновацијама савременог живота чине ентитет човека савременог друштва. Потребно је тачно конципирати циљеве и образовне активности, али тако да оне прате друштвене промене.
Стручно усавршавање подразумева да се паралелно одвијају два процеса:
професионализација, која обухвата оспособљавање наставника за компетентно решавање проблема и одлучивање у школској ситуацији
универзитација, која представља оспособљавање наставника зa истраживачко проактивно деловање и критички однос према властитој пракси
Стручно усавршавање се планира у односу на два чиниоца друштвено-образовног система: пре свега то је сам наставник, т.ј. његови лични афинитети, али и захтеви саме средине у којој ради и ствара. При дефинисању процеса планирања треба поћи од полазних вредности, које наставник носи као професионалац, да би се затим ушло у креирање стратегије, а завршило са уочавањем последица рада.
Прва етапа подразумева јасно одређење циљева и задатака стручног усавршавања, а у складу са кључним компетенцијама наставника.
Друга етапа тиче се садржајa професионалног усавршавања, што подразумева: урадити тематски приступ (области учења, програм рада за сваку област и оквирно одређење рада), показати социјалну одговорност, као и усмерити се на управљање знањем, а не на структуру академског учења.
Следи трећа етапа која обухвата стратегију учења, као и одређење чиниоца културе учења.
У четвртој етапи се врши опис материјала.
Пета етапа подразумева одређење поступака евалуације рада.
Шеста етапа јесте сама организација рада, у шта улази: време, место, ток и облици учења.
Рамона Ручнов

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: