Faze pisanja sastava

I) Анализа теме – Постављање темеља за будућу писану грађу:

ü одређивање ширег оквира теме (материја); подвући једном линијом у наслову,

ü одређивање ужег оквира теме (тежиште); подвући двема линијама у наслову,

ü одређивање врсте састава (облик); препричавање, причање, опис, извештавање, расправљање.

II) Прикупљање грађе – Потребно је прикупити што више материјала:

ü у вертикалном низу, једну испод друге, сажето испиши мисли како ти навиру;

ü ангажовати сва чула: вид, слух, мисаоно поимање, машту, памћење, осећања;

ü појединости узимати из личног живота, из живота других људи, из литературе

III) Сређивање грађе – Прикупљену грађу средити и појединости распоредити. При томе имати на уму три начела (принципа):

ü начело јединства (постиже се анализом теме; грађа мора бити у складу са материјом и тежиштем теме; оно што од тога одступа – одбацити);

ü начело прогресије (мисао мора напредовати и водити ка одговору на тему; не понављати једну мисао на разне начине);

ü начело складности, хармоније или равномерности (појединости груписати по сродности; више сродних појединости у задатку ће чинити пасус или одељак; свакој појединости одредити ред у писању; у опису појединости повезати по простору и по удаљености; у нарацији или причању појединости се повезују по времену збивања; у извештају и приказу појединости се повезују по узрочно-последичним везама).

Могуће је и накнадно додати појединости које одговарају теми; имати на уму да није свака мисао истог значаја, односно да свакој мисли треба посветити онолико места колико њена важност захтева).

IV) Израда плана – Добар план осигурава успех  твог писаног састава. У овој фази треба одредити наслове пасусима, односно укратко формулисати уопштавајуће мисли (тезе) за више сродних појединости.

У погледу композиције (склопа) писани састав треба да има три уобичајене целине:

ü увод (занимљив приступ теми – увек на неки нови начин; у погледу обима то је обично један одељак, некада две-три реченице);

ü разрада (најважнији део задатка, у њему се одговара на тему; садржи више одељака; основна мисао се развија, објашњавају све појединости   које се из увода развијају; наводити примере који најпотпуније доказују оно о чему се пише и употребљавати их где им је место);

ü закључак (извод из свега што је у задатку речено; сажете и језгровите мисли које делују убедљивије; један одељак, две-три реченице).

V) Израда писменог састава – Развијање реченица од прикупљених и сређених појединости.

Потребно је спонтано изразити лични став, односно неку идеју.

VI) Преглед и исправка задатака. – Прочитати састав и отклонити уочене грешке.

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: