Razni zadaci

1. Koristeći različite cifre, napiši najmanji i najveći šestocifreni broj.

2. Napiši broj 8 306 190 u obliku zbira proizvoda jednocifrenog i

a) dekadne jedinice;

b) stepena broja 10.

3. Koji broj ima 11 hiljada, 23 stotine, 12 desetica i 45 jedinica?

4. Zbir tri broja je 20 140. Zbir prvog i drugog broja je 13 301, a prvog i trećeg je 15 215. Koji su to brojevi?

5. Deljenik je jednak proizvodu brojeva 3 430 i 6, a delilac je 28. Izračunaj količnik.

6. Za 36kg brašna plaćeno je 1 764 dinara. Koliko košta 65kg tog brašna?

7. Zbir tri broja je 20 862. Drugi broj je dva puta veći od prvog, a treći broj je tri puta veći od drugog. Odredi te brojeve.

8. Obim kvadrata je 148cm. Odredi njegovu površinu.

9. Širina parka iznosi četvrtinu jednog kilometra, a dužina je dva puta veća od širine. Izračunaj površinu parka. Zatim izračunaj koliko je potrebno da se park ogradi trostrukom žicom.

10. Obim pravougaonika iznosi 1m. Ovaj pravougaonik je podeljen sa dve paralelne prave na tri podudarna kvadrata. Izračunaj površinu pravougaonika.

11. Površina kvadrata iznosi 81m2. Izračunti površinu drugog kvadrata, čija je stranica dva puta duža.

12. Pomoću pet petica i znakova računskih operacija sastavi izraz tako, da dobiješ rezultat 10.

13. Đorđe i Petar treba da podele 344 sličica, tako da Đorđe dobije tri puta više sličica od Petra. Izračunaj koliko će sličica dobiti jedan, a koliko drugi dečak.

14. Količnik dva broja je 6, a njihova razlika je 1 880. Nađi te brojeve.

 

 

 

 

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: