Računske radnje

Računske radnje

 1. Zbir 4 broja je 280. Ako se prvom broju doda 3, drugom broju oduzme 3, treći broj pomnoži sa 3, a četvrti podeli sa 3, uvek se dobije isti rezultat. Odredi ova četiri broja.
 2. Zbir dva broja iznosi 1 804. Ako jedan broj uvećamo 4 puta, onda će zbir iznositi 1 996. Koji su to brojevi?
 3. Količnik dva broja jednak je njihovom proizvodu. Koji su to brojevi?
 4. Neko je 5 časova dnevno u toku 10 godina, i to 300 dana u svakoj godini, povlačio na papiriću 40 crtica svakog minuta. Koliko je crtica ukupno povukao?
 5. Ako se za 3m2 keramičkih pločica platilo 1500 dinara, koliko će se platiti za 4m2 50dm2 istih pločica?
 6. Odredi 4 uzastopna parna broja, čiji je zbir 4 020.
 7. Na 5 polica ima ukupno 300 knjiga. Na prvoj i drugoj polici ima 120 knjiga, na drugoj i trećoj 115, na trećoj i četvrtoj 95, a na četvrtoj i petoj ima 130 knjiga. Koliko knjiga ima na svakoj polici?
 8. Dat je izraz: a – b + c = 1 986. Ako svaki od brojeva umanjimo za 986, kolika će biti vrednost ovog izraza?
 9. Dat je izraz: a – b – c = 1 989. Koliku će vrednost imati ovaj izraz, ako se svaki od brojeva umanji za 989?
 10. Ako je a + b – c = 1 990, kolika bi bila vrednost izraza kada bi se od svakog broja oduzeli 10?
 11. U jednom gradu u glavnoj ulici u pravoj ulici nalaze se: škola, pošta, bioskop. Od škole do pošte je rastojanje 1km 215m, a rastojanje između škole i bioskopa je za jednu trećinu kraće. Koliko je rastojanje između pošte i bioskopa?
 12. Godina 1984 je prestupna. Rasporedi mesece na dva polugodišta, tako da svako polugodište ima jednak broj dana. Odredi mesece jednog i mesece drugog polugodišta.
 13. Data su dva jednaka broja. Ako se od prvog oduzme 1389, a od drugog 827, tada će ostatak drugog biti tri puta veći od ostatka prvog broja. Koliki je ostatak drugog broja?
 14. Dva časovnika su navijena 4. aprila 1987. u 9 sati izjutra. Jedan časovnik je radio tačno, dok je drugi svakoga sata napredovao 3 minute. Izračunati kog dana su ova dva časovnika ponovo pokazivala isto vreme?
 15. Ako se za 120kg sena nahrani 5 ovaca ya 8 dana, koliko je kilograma sena potrebno da se nahrani 80 ovaca za 15 dana?
 16. U jednoj školi je bilo 120 učenika četvrtog razreda. Na takmičenje iz matematike je učestvovalo 83 đaka, a na takmičenje u recitovanju je učestvovalo 56 đaka. Koliko se ukupno đaka takmičilo ako se zna da 13 učenika nije imalo učešča ni u jednom takmičenju?
Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: