Površina pravougaonika i kvadrata

Površina pravougaonika i kvadrata

 1. Obim pravougaonika je 66cm. Razlika dužina stranica je 11cm. Kolika je površina tog pravougaonika?
 2. Obim pravougaonika je 72cm. Kolika mu je površina ako mu je dužina dva puta veća od širine?
 3. Obim pravougaonika je 90cm, pri čemu su dve dužine pravougaonika jednake sa tri širine pravougaonika. Kolike su stranice pravougaonika?
 4. Površina pravougaonika je 1995cm, a širina mu je 35cm. Izračunaj površinu kvadrata, čiji je obim jednak obimu pravougaonika.
 5. Učenik se kreće ivicom igrališta, čije su dimenzije 120m i 45m. Koliko koraka načini učenik, ako je dužina njegovog koraka 6dm?
 6. Plac oblika pravougaonika obeležen je sa 14 stubova, koji su postavljeni na rastojanju od 5m, počevši od temena placa. Na placu je podignuta kuća, čiji je temelj kvadrat stranice 12. Kolika je površina dvorišta?
 7. Ako jednu sranicu pravougaonika smanjimo za 3cm, a drugu smanjimo za 2cm, dobijamo kvadrat, čija je površina za 21cm2 manja od površine pravougaonika. Izračunaj stranice pravougaonika.
 8. Obim pravougaonika je 48cm. Dužina pravougaonika je tri puta veća od širine? Kolike su stranice pravougaonika?
 9. Dužina stranice kvadrata je 24cm, a stranica pravougaonika, čija je površina jednaka površini kvadrata, je 18cm. Ko ima veći obim, kvadrat ili pravougaonik?
 10. Ako se stranica kvadrata uveća za 17cm, koliki je tada obim kvadrata?
 11. Obim pravougaonika iznosi 14cm. Koliko pravougaonika ima sa ovim obimom i koji od njih ima najveću površinu?
 12. U jednoj sportskoj sali pravougaonog oblika, dimenzija 31m i 21m, nalazi se simski bazen. Svaka ivica bazena udaljena je 3 metra od zida sale. Kolika je površina sale van bazena?
 13. Stranice pravougaonika su: AB=6cm i BC=4cm. Tačka E pripada stranici AB. Tačka M pripada stranici CD. Odrediti dužinu duži EM, ako je obim četvorougla AEMD 14cm, a obim četvorougla BEMC 16cm.
 14. Površina pravougaonika je 24cm2. Koliko takvih pravougaonika ima? Koji od njih ima najveći obim?
 15. Obim pravougaonika je 72cm, a razlika stranica 4cm. Izračunaj površinu tog pravougaonika.
 16. Sto podudarnih kvadrata, stranice 1cm, treba poređati, tako da se dobije pravougaonik. Koliko tih pravougaonika ima? Naći koji pravougaonik ima najmanji, a koji najveći obim.
 17. Dat je pravougaonik ABCD, a pri čemu su stranice AB=5cm i BC=4cm. Stranici AB pripada tačka M, a stranici CD pripada tačka N. Ako je obim četvorougla AMND jednak obimu četvorougla MBCN i iznosi 4m, naći dužinu duži MN.
 18. Ako se stranice kvadrata uvećaju za 2cm, onda se dobija novi kvadrat, čija je površina veća za 144cm2 od površine prvog. Izračunati obim i kvadrat prvog kvadrata.
Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: