Način rada sa primerima

Napomene:

* Zadaci se rade po ‘koracima’: računanje, pismeni odgovor, obrazloženje.

** Za izradu zadataka iz geometrije treba dodati skicu sa crtežom i ucrtanim podacima.

1.Koliko je cifara potrebno za numeraciju:

a) 163 strane; 

b) 2006 strana?

2. a) Zbir tri uzastopna broja je 207. Koji su to brojevi?

b) Zbir tri uzastopna neparna broja je 213. Koji su to brojevi? 

3. Nađi sve trocifrene brojeve čiji:

a) zbir cifara iznosi 3;                              b) proizvod cifara iznosi 3.

4. a) Zbir tri broja iznosi 1039. Zbir prvog i trećeg je 218, a zbir drugog i trećeg je 883. Koji su to brojevi?

b) Proizvod tri broja iznosi 12 000. Ako je proizvod prva dva broja 600, a proizvod poslednja dva broja 300, naći te brojeve.

5. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake površine, 144cm2. Ako duža stranica pravougaonika stoji sa stranicom kvadrata u odnosu 2:1, naći ko ima veći obim.

6. a) Izračunaj površinu osenčenog dela na slici:

b) Izračunaj površinu figure:

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: