Linija

Linija

 1. Duž AB=18cm podeljena je tačkama C i D na tri nejednaka dela. Rastojanje središta krajnjih delova iznosi 15cm. Odredi rastojanje između tačaka C i D.
 2. Dasku dužine 3m traba preseći na dva dela tako da, dužina u metrima većeg dela bude jednak dužini u decimetrima kraćeg dela.
 3. Duž AB podeljena je tačkom M na delove, koji se razlikuju za 8cm. Odrediti dužinu te duži, ako se zna da je manji deo tri puta kraći od većeg dela.
 4. Duž AB=80cm podeljena je trima tačkama na 4 dela. Rastojanje između sredina krajnjih duži je 66cm. Koliko je rastojanje između sredina srednjih delova?
 5. Duž MN je podeljena tačkom C na dva dela, koji se razlikuju za 10cm. Odrediti dužinu te duži, ako se zna da je manji deo tri puta kraći od dužeg dela.
 6. Kvadrat stranice 3cm podeljen je na kvadratiće površine 1cm2. Nacrtaj odgovarajuću sliku, a zatim prebroj koliko ima duži, a koliko kvadratića.
 7. Nacrtan je trougao i svako njegovo teme spojeno je jednom duži sa sredinom naspramne stranice. Koliko dužim a koliko trouglova se može uočiti na slici?
 8. Nacrtaj dve prave koje se seku. Presek oznaći tačkom P. Na pravoj a označi tačke A, B i C, a na pravoj b označi tačke D i E. Koliko ima pravih koje sadrže bar dve takve tačke?
 9. Nacrtaj kvadrat stranice 3cm i sve četiri njegove ose simetrije. Koliko duži uočavaš na slici?
 10. U jednoj ravni dato je 7 tačaka, od kojih samo 3 pripadaju istoj pravoj. Koliko je različitih pravi određeno sa tih sedam tačaka?
 11. Baštovan je u svom vrtu zasadio 19 ruža, raspoređenih u 9 redova, tako da u svakom redu ima po 5 ruža. Nacrtaj kako je baštovan sadio ruže.
 12. Rasporedi 12 tačaka na 6 pravi, tako da na svakoj pravi bude po 4 tačke.
Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: