Brojevi

Brojevi

 1. Napisati milijardu u obliku proizvoda dva broja, tako da među ciframa ovih brojeva nema nula.
 2. Napiši broj 3 pomoću tri trojke, četiri četvorke, pet petica, šest šestica, sedam sedmica, osam osmica, devet devetki.
 3. Brojevi 8 746 i 1 652, podeljeni istim brojem, daju ostatke 16 i 14. Odredi taj broj.
 4. Naći najmanji prirodni broj, koji počinje cifrom 1, a koji postaje tri puta veći kada se cifra 1 stavi na poslednje mesto.
 5. Umesto zvezdica u broju 3**9 mogu se staviti različite cifre. Koliko se brojeva može dobiti?
 6. Koliko se različitih trocifrenih brojeva može napisati pomoću cifara 0, 1, 2, 3, 4 i 5, a da se pri tome cifre ne ponavljaju?
 7. Koliko ima trocifrenih brojeva kod kojih je prva cifra paran broj, a poslednja cifra neparan broj?
 8. Date su cifre 0, 5 i 8. Napiši najmanji i najveći prirodni petocifreni broj, koji sadrži date cifre ako se moraju upotrebiti sve date cifre i ako se date cifre mogu ponavljati. Kolika je razlika ta dva petocifrena broja?
 9. Dešifrovati razliku: **** – *** = 3. Nađi sva rešenja.
 10. Dešifruj zbir: ** + 9** = ****. Brojevi moraju biti ’’simetrični’’.
 11. Dešivrovati: ABCC + CCBA = ADCEB
 12. Dešifruj: A + AB + BB + BBB = A995
 13. Dešifrovati: ABCD + ABC + AB + A = 4 321
 14. Ne vršeći množenje, utvrditi poslednje dve cifre proizvoda prvih deset prirodnih brojeva.
 15. Za koliko se razlikuju najveći paran sedmocifreni broj i najmanji neparan šestocifreni broj?
 16. Ako su kuće u jednoj ulici numerisane brojevima od 1 do 185, koliko se puta u tim brojevima javlja cifra 4?
 17. Koliko ima trocifrenih brojeva koji imaju isto značenje kada se čitaju sa obe strane?
 18. Dat je desetocifreni broj 3794618502. Precrtati tri cifre tako da dobijeni sedmocifreni broj bude: a) najmanji; b) najveći.
 19. Koliko ima četvorocifrenih prirodnih brojeva kod kojih je proizvod cifara jednak broju 6.
 20. Izračunaj razliku najvećeg i najmanjeg desetocifrenog broja zapisanih pomoću različitih brojeva.
 21. Dat je broj 1996. Koristeći sve njegove cifre i simbole računskih radnji (+, – , x, :), sastaviti brojne izraze, čija je brojna vrednost: jedan, dva, tri, četiri i pet.
 22. Pomoću četiri devetke napisati četiri izraza, koja imaju isti rezultat 1.
Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: