Dodatna nastava 3

Zadaci za takmičenje

1.Izračunaj vrednost izraza:

a)     316+246:2=

b)    525:5 – 164:4=

c)     1000 – 720:6+123×4=

2. Kvadrat i pravougaonik

a)     Nacrtaj kvadrat čiji je obim 100cm.

b)    Dužina pravougaonika je 1dm 6cm, a širina za 5cm kraća. Izračunaj obim.

c)      Nacrtaj pravougaonik čiji je obim 20cm i dužina 7cm.

d)    Kvadrat i pravougaonik imaju jednake dužine. Uporedi njihove obime ako su dimenzije pravougaonika 5cm i 7cm.

e)     Od 7 jednakih kvadrata, čija je stranica 2cm, napravljen je pravougaonik. Izračunaj obim dobijenog pravougaonika.

3. Brojevi

a)     Napiši sve dvocifrene brojeve čija je cifra jedinica 2.

b)    Napiši sve trocifrene brojeve čiji je zbir cifara 3.

c)     Napiši sve trocifrene brojeve čije su cifre jedinice i desetice iste.

d)    Izračunaj zbir najvećeg i najmanjeg trocifrenog broja, koji se mogu dobiti pomoću cifara 1, 2 i 3: a) bez ponavljanja; b) sa ponavljanjem.

4. Tekstualni zadatak

a)     Sofija ima 126 sličica, Teodora dva puta više, a Kata za 197 sličica manje nego Sofija i Teodora zajedno. Koliko ukupno imaju sličica?

b)    Tri druga su imali 567 klikera. Dejan je uzeo 123, Uroš 109, a Nikola 167 klikera. Svojoj braći su podelili preostale klikere. Koliko je svaki brat dobio klikera?

c)     Đorđe je imao 1000 dinara. Kupio je knjigu za 435 dinara, svesku za 153 dinara i četiri čokolade. Koliko košta jedna čokolada?

5. Magični kvadrat

a)     U prazna polja upiši brojeve tako da je proizvod u svakoj koloni i svakoj vrsti jednak broju pored kvadrata.

b)    U kružiće upiši brojeve od 1 do 9 tako da u svakoj vrsti bude jednak zbir.

6. Prava, poluprava, duž

a)     Duž AB je duga 4cm, duž CD je za 2cm duža od duži AB, a duž EF je tri puta kraća od duži CD. Nacrtaj te duži.

b)    Nacrtaj duž AB=10cm. Na duž upiši tačku C tako da dobiješ duž AC=6cm, i tačku D, tako da dobiješ duž DB=2cm. Koliko je dugačka duž CD?

7. Trougao

a)     Nacrtaj jednakostranični trougao čiji je obim 12cm.

b)    Nacrtaj jednakokraki trougao čiji je obim 15cm, a dužina osnovice 7cm.

c)     Stranice trougla su 3cm, 4cm i 5cm. Nacrtaj kvadrat čiji je obim za 4cm manji od obima trougla.

8. Krug

a)     Nacrtaj duž AB=7cm, a zatim dva kruga, čiji se centri nalaze na krajnjim tačkama te duži, a poluprečnici su im 2cm i 3cm. Koliko je rastojanje između dva kruga?

b)    Nacrtaj dva kruga, koja imaju zajednički centar, a poluprečnici su im 3cm i 5cm.

c)     Nacrtaj krug K(O, 3cm), a zatim pravu p koja seče krug u dve tačke i pravu s koja dodiruje krug.

9. Ugao

a)     Nacrtaj ugao aOb, zatim upiši: jednu tačku koja pripada unutrašnjoj oblasti kruga, dve tačke koje pripadaju pravoj aO, jednu tačku koja pripada pravoj bO, jednu tačku koja ne pripada uglu.

b)    Nacrtaj prav, tup i oštar ugao koji imaju zajedničko teme O. U unutrašnjoj oblasti oštrog ugla nacrtaj pravu k. Na krak pravog ugla upiši tačku A. U unutrašnjoj oblasti tupog ugla nacrtaj kvadrat.

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: