Površina pravougaonika i kvadrata (zadaci po nivoima)

Nivo I

 1. Nacrtaj kvadrat, čija je stranica 3cm.
 2. Nacrtaj pravougaonik, čije su stranice 5cm i 2,5cm.

Nivo II

 1. Izračunaj površinu kvadrata, ako mu je stranica 7cm.
 2. Izračunaj površinu pravougaonika, ako su mu stranice 4cm i 9cm.

Nivo III

 1. Stranica a pravougaonika iznosi 26cm, a stranica b je za 19cm kraća. Izračunaj obim i površinu pravougaonika.
 2. Stranica a pravougaonika iznosi 18cm, a stranica b je tri puta kraća. Izračunaj obim i površinu pravougaonika.
 3. Stranica b pravougaonika iznosi 9cm, a stranica a je pet puta duža. Izračunaj obim i površinu pravougaonika.
 4. Stranica b pravougaonika iznosi 8cm, a stranica a je za 15 cm duža. Izračunaj obim i površinu pravougaonika.

Nivo IV

 1. Obim kvadrata iznosi 280cm. Izračunaj njegovu površinu.
 2. Površina kvadrata iznosi 400cm2. Izračunaj njegov obim.
 3. Površina pravougaonika iznosi 48cm2, a njegova kraća stranica je 6cm. Izračunaj obim pravougaonika.
 4. Obim pravougaonika iznosi 100cm, a njegova duža stranica je 35cm. Izračunaj površinu pravougaonika.

Nivo V

 1. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake površine (100cm2). Duža stranica pravougaonika je dva puta veća od stranice kvadrata. Izračunaj njihove obime.
 2. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake površine (64cm2). Kraća stranica pravougaonika je za 17cm duža od stranice kvadrata. Izračunaj njihove obime.
 3. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake obime (80cm). Duža stranica pravougaonika je za 5cm veća od stranice kvadrata. Izračunaj njihove obime.
 4. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake obime (36cm). Kraća stranica pravougaonika je za 2cm kraća od stranice kvadrata. Izračunaj njihove obime.

Nivo VI

 1. Dat je kvadrat stranice 2cm. Potrebno je sedam takvih kvadrata složiti jedan pored drugog da bi se dobio pravougaonik sa najvećim obimom. Navedi sve primere: nacrtaj i izračunaj njihove obime.
 2. Dat je kvadrat stranice 1cm. Potrebno je deset takvih kvadrata složiti jedan pored drugog da bi se dobio pravougaonik sa najvećom površinom. Navedi sve primere: nacrtaj i izračunaj njihove obime.
 3. Dat je pravougaonik, čija je površina 12cm2. Naći pravougaonik sa najvećim obimom. Nacrtati i izračunati.
 4. Obim pravougaonika iznosi 16cm. Naći pravougaonik sa najvećom površinom. Nacrtati i izračunati.
Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: