Kompetencije nastavnika

 

УНИВРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

Асоцијација центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања – AЦИMСИ

Менаџмент у образовању

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОЈЕКАТ

Предмет: Методологија педагошких истраживања

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА

Наставник:                                                                    Студент:

Проф. др O. Кнежевић Флорић                                   Рамона Ручнов

бр. инд. MO 04/2012

јуни, 2013.

Предмет истраживања

Улога наставника је иманентна позиву. Међутим, свако време доноси неке своје захтеве, те у складу са променама, улога је увек нова, другачија. У исто време наставник је преносник проверених културних вредности, али и пријатељ. Када се каже да је наставник савременог доба, заправо, менаџер у настави, онда се опис његове улоге проширује на: планирање, организацију рада, консултације са ученицима и евалуацију рада (личног, одељенског и ученичког).

Данас је наставник педагошки, организациони и административни радник. С тога се могу извести три основне функције просветног радника: координаторна (његове активности су везане за сарадњу између ученика, својих колега, директора и родитеља ученика); планска (системски, логички и плански организује живот и рад у школи); педагошка (осмишљава приступ појединцу и колективу на основу претходно разрађене стратегије).

Како је васпитно-наставни процес веома сложена структура, пред наставника, који је покретач и носилац тог процеса, постављају се велики захтеви. Он је руководилац васпитног процеса, али се поставља као интеграциони партнер. Он је организатор рада у школи, али рад прожима кроз комуникациону мрежу. Ученицима је наставник основни извор информација у систему комуникације. Циљ комуникације у васпитно-образовном процесу јесте интеракција! Процес комунукације подржавају и наставник и ученик, те се у узајамној зависности активно врши утицај.

Основа деловања јесу наставничке компетенције, удружене са академским садржајима, које представљају детерминанту усмерености и спремности за унапређење квалитета рада у школи. Основне компетенције учитеља су: темељно знање, мотивисаност за рад и трајно професионално усавршавање, познавање различитих стратегија подучавања, креативно изражавање, склоност ка тимском раду, развијена емпатичност.

Компетенције бисмо могли дa прикажемо у три групе:

Табела 1: Компетенције наставника

kkoКОМПЕТЕНЦИЈЕ

Инструменталне

Интерперсоналне

Системске

Вештине:

когнитивне

методолошке

лингвистичке

технолошке

индивидуалне

социјалне

планирање

предузетништво

вођство

креативност

адаптабилност

Проблем истраживања

Које компетенције наставници сматрају потребним за успешно реализовање стручних, педагошких и организацијских активности у школи?

Циљ истраживања

Извршити преглед свих компетенција наставника (инструменталне, интерперсоналне, системске) потребних за успешно реализовање стручних, педагошких и организацијских активности у школи?

Задаци истраживања

 1. Испитати мишљење наставника основних школа о потребним компетенцијама за успешан лични и професионални развој.
 2. Испитати перцепцију ученика завршног разреда основних школа о компетенцијама наставника које доприносе успешној реализацији педагошке праксе.
 3. Испитати мотивисаност наставника за професионални развој.

Хипотезе истраживања

Главна хипотеза

 • Наставници основне школе препознају потребне компетенције за успешан лични и професионални развој.

Посебне хипотезе

 • Наставници свесно улазе у процес перманентног стручног усавршавања и плански прилазе проблему професионалног усавршавања
 • Ученици се критички односе према профилу наставника, те конкретно наводе потребне компетенције наставника, које га чине успешним актером васпитно-образовног процеса.
 • Наставници су мотивисани за перманентно професионално усавршавање.

Варијабле истраживања

Незвисне варијабле: наставничке компетенције.

Зависне варијабле: мишљења наставника и перцепције ученика.

Методе, технике и инструменти истраживања

Методе истраживања

 • Метода теоријске анализе
 • Дескриптивна метода

Технике истраживања

 • Анкетирање

Инструменти

 • Упитник

 

Напомене:

 • Статистичка обрада података је обрађена и анализована помоћу статистичког програма
 • При обради података и тестирању постављених хипотеза коришћени су следећи статистички поступци:
  • израчунавање аритметичке средине
  • израчунавање стандардних девијација
  • израчунавање коефицијента корелације резултата
  • израчунавање просечне вредности
  • структурни проценти

Популација и узорак истраживања

Истраживање ће се обавити међу:

a)      наставним особљем шест основних школа СО Врачар (око 331)

б)  ученицима завршног разреда шест основних школа СО Врачар (око 520)

Организација истраживања

Истраживање ће се спровести током првог полугодишта школске 2013/14. године у основним школама:

ООШ “Владислав Рибникар“, Краља Милутина 10 (91 наставник, 156 ученика)

ОШ “Свети Сава“, Авалска 8 (44 наставника, 56 ученика)

ОШ “Јован Миодраговић“, Војводе Драгомира 7 (74 наставника, 140 ученика)

ОШ “Краљ Петар II”, Марулићева 8 (38 наставника, 48 ученика)

ОШ “Светозар Марковић“, Хаџи Милентијева бр. 62 (45 наставника, 72 ученика)

ОШ “Синиша Николајевић“, Тимочка 24 (39 наставника, 48 ученика)

УПИТНИК

Место: _______________________

Разред: _______________________

Пол:    М         Ж

Успех на крају прошле школске године: _____________________________

Размисли о наставницима, који су ти предавали до сада у школу. Напиши њихових пет особина, које си код њих највише волео/-ла.

 1. _________________________________________________
 2. _________________________________________________
 3. _________________________________________________
 4. _________________________________________________
 5. _________________________________________________

Размисли о наставницима, који су ти предавали до сада у школу. Напиши њихових пет особина, које код њих ниси волео/-ла.

 1. __________________________________________________
 2. __________________________________________________
 3. __________________________________________________
 4. __________________________________________________
 5. __________________________________________________

УПИТНИК

Место: __________________    Назив школе: ___________________________

Пол:    М         Ж       Год. стажа: _________      Степен стручне спреме: ____

Образовни профил: _______________________________________

 • Компетенције за лични и професионални развој
 1. Које особине по Вама треба да има добар наставник? (Навести бар три особине.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Које особине имају Ваше колеге, а за које сматрате да су особине доброг наставника? __________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Да ли је потребно да постоје прецизно дефинисане компетенције за лични и професионални развој? Образложите одговор.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Коју особину бисте желели да развијате код себе, а за коју сматрате да добар наставник треба да има?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Мотивисаност за лични и професионални смер
 1. Да ли се професионално усавршавате?      ДА      НЕ
 2. Када сте почели са професионалним усавршавањем?

а) одмах по завршетку факултета

б) када су реформе школства постале актуелне

 1. Ко Вас усмерава за професионално школовање?

а) педагог школе

б) колеге

в) сам/-a се усмеравам

 1. Да ли сматрате потребним да се професионално усавршавате? Образложите.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Које облике професионалног усавршавања највише испуњавате?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Да ли је професионално усавршавање:

а) обавезно у Вашој школи

б) проблем избора самог наставника?

 1. На који начин Ваша школа мотивише наставнике за професионално усавршавање?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: