Program

Универзитет у Новом Саду

Асоцијација центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања – АЦИМСИ:

Студијски програм: Менаџмент за образовање – мастер студије

 1. Назив и циљ

Менаџмент у образовању – мастер судије, су интердисциплинарне студије, чији је циљ обезбедити знање о педагошком менаџменту везано за: различите приступе планирања,организовања, вођења-лидерства, контроле, управљања њудским ресурсима, утицања и мотивисања запослених у различитим васпитно-образовним организацијама, од предшколских, преко основно-школских установа, средњошколских установа, установа културе, до високошколских установа, у различитим облицима неформалног образовања и континуираног развоја и учења.

Циљеви студијског програма су: развити код студената способност да креирају и циљеве и визије унапређивања рада школе; боље разумевање процеса промена; креирање опрималне стратегије развоја и унапређивања школе; креирање акционих планова, са свим неопходним елементима за остваривање целовитог унапређивања рада школе; усвојити елементе и различите аспекте у приступима управљања школских система.

 1. Врста студија и исходи процеса учења

Врста студија – Дипломске академске студије – мастер

Исходи процеса учења:

 1. Знања

Од студента се очекује да након завршених обавезних и изборних курсева покаже свеобухватно, специјализовано и детаљно знање и разумевање:

 • Суштине и значаја менаџмента у процесу васпитања и образовања и учења
 • Основних задатака, фаза, карактеристика педагошког менаџмента
 • Друштвено – економских димензија педагошког менаџмента
 • Карактеристика педагошког менаџмента
 • Функционисања васпитно-образовних организација
 • Функција педагошког менаџера као: визионара, стратега, креатора образовне политике развоја, градитеља културе рада, међуљудских односа, саветника, интегратора, ментора, лидера и личности, која успешно решава кризе и проблеме у васпитно-образовном раду
 • Вођења интервјуа, развоја каријере запослених, постављања циљева, управљања, креативног развоја мишљења
 1. Опште способности

Од студента се након завршеног мастер програма очекује да:

 • Буде способан да стратегијски размишља о васпитно-образовном процесу
 • Самостално планира, организује, прати и евалуира различите програме учења, развоја
 • Има способност рада на оперативном и стратегијском нивоу у свим васпитно-образовним установама
 • Доноси одлуке и преузима акције како би се активности обавиле, а васпитно-образовни циљеви остварили
 • Руководи, усмерава, одлучује и делегира функције и активности везане за учење
 • Решава проблеме и остварује медијације у васпитно-образовном процесу
 • Организује тимски рад
 • Флексибилно и динамично утиче на понашање сарадника и свих учесника васпитно-образовног процеса ради постизања постављених циљева
 • Успоставља и развија квалитетну интеракцију између учесника васпитно-образовног процеса
 1. Специфичне способности и вештине

Од студента се након завршетка овог циклуса студија менаџмента у образовању очекује да буде способан да буде лидер у васпитно-образовном процесу, што подразумева развијеност следећих вештина: креирање и преношење, визија и концепција одређеног програма васпитно-образовног рада; доношење одлука; решавања конфликта; подстицање и мотивисање свих учесника тог процеса; организација селекције васпитно-образовног кадра; обезбеђује и управља квалитетом васпитно-образовног рада; развија квалитетну педагошку комуникацију у васпитно-образовном процесу; успешно решава оперативне васпитно-образовне проблеме.

Студијски програм:

 1. Теорије менаџмента у образовању
 2. Менаџмент у образовању
 3. Изборни предмет I
 4. Менаџмент микро-педагошких процеса
 5. Изборни предмет II
 6. Методологија педагошких истраживања
 7. Мастер рад
Advertisements
Kuća znanja

Centar za kreativnu edukaciju

Библиотека

ООШ "Владислав Рибникар"

Obrazovanje na prvom mestu

Biti učenik je privilegija

%d bloggers like this: